Tag: circ

Mã phụ

Các byte mã phụ cho phép ổ đĩa tìm các bài hát (để tránh nhầm lẫn thì cũng được gọi là các rãnh ghi) cùng với rãnh ghi xoắn ốc và cũng chứa hoặc chuyển tải thông tin thêm về đĩa nói chung. Byte mã phụ được lưu như một byte cho mỗi cấu trúc,