Tag: photo cd

Photo CD

Đầu tiên được giới thiệu sau năm 1990 nhưng không sẵn sàng để dùng cho đến năm 1992, Photo CD là một tiêu chuẩn cho các đĩa CD-R và ổ đĩa để lưu trữ hình ảnh. Phiên bản 1.0 của tiêu chuẩn photo CD được công bố vào tháng 12 năm 1994. Mặc dù, Kodak